TIRAWAT AIR COMPRESSORS
Your Cart

Join with Us

1. Sale Executive  จำนวน 3 อัตรา
หน้าที่ :
- ขายสินค้า แบร์นบริษัท เครื่องปั้มลม พูม่า
- นำเสนอขายสินค้า เข้ากลุ่มโรงงาน,โรงงานอุตสาหกรรม
- ดูแลฐานลูกค้าเดิม และหาฐานลูกค้าใหม่
- ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ : 
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- เคยทำงานขายนำเสนอสินค้ากับโรงงานอุตสาหกรรม
- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ ด้านเครื่องกล หรือไฟฟ้า
- มีรถยนต์, ใบขับขี่รถยนต์
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : ปราการ  ดีรอด
เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-8482519
อีเมล : [email protected]


2. เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (Products Management)  จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่ : 

- จัดทำโปรโมชั่น เปรียบเทียบราคาข้อมูลคู่แข่ง

- ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์

- ประสานงานกับร้านค้า,ลูกค้า เพื่อจัดทำ,เสนอโปรโมชั่น

- จัดทำสื่อโปรโมชั่น และสื่อกิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อต่างๆ เช่น Youtube,Tiktok,Facebook

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ : 

- วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-  มีประสบการณ์ ด้าน Brand marketing หรือ Product marketing 1 ปีขั้นไป (พิจารณาเป็นพิเศษ)

- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : ปราการ  ดีรอด
เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-8482519
อีเมล : [email protected]


3. พนักงานแนะนำสินค้า (PC)  จำนวน  หลายอัตรา

หน้าที่ :

- แนะนำ/บริการลูกค้า/ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ ตั้งไว้

- เช็คสต๊อกสินค้าในสาขาที่ประจำอยู่

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

 - มีใจบริการ

 - มีความกระตือรือร้น

 - มีวินัย ,มีความรับผิดชอบ

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ปราการ  ดีรอด

เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-8482519
อีเมล : [email protected]


4. Products Trainer  จำนวน  2 อัตรา

หน้าที่ : 

- จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี                                                     

- จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และดำเนินการฝึกอบรม ตามแผนฝึกอบรม ทั้งในและนอกสถานที่   

- ดำเนินการประเมินผลการอบรมในแต่ละครั้งให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากำหนด
คุณสมบัติ :

- เพศหญิง/ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป                                                     

- วุฒิปริญญาตรี สาขา คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม                           

- มีประสบการ์ณด้าน Training เชิงวิศวะกรรม                           

- สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้          

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ปราการ  ดีรอด
เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-8482519
อีเมล : [email protected]


5. Sale Representative  จำนวน  1 อัตรา

หน้าที่ : 

- ติดต่อลูกค้า จัดเตรียมข้อมูล และนำเสนอสินค้า เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย                                                                 

- วางแผนการเข้าพบลูกค้าทั้งรายเก่าและใหม่                         

- ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่ทางลูกค้า

คุณสมบัติ :

- อายุ 25 ปีขึ้นไป

- ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

- มีประสาบการณ์ ด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป

- เคยทำงานขายนำเสนอสินค้ากับโรงงานอุตสาหกรรม 

- มีรถยนต์ ,ใบขับขี่รถยนต์

- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ปราการ  ดีรอด
เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-8482519
อีเมล : [email protected]


6. Asst. Sale Show room  จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ : 

- ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของพนักงานในทีมให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบการทำงาน           

- ประสานงานกับผู้บริหาร                                           

- สรุปปัญหา อุปสรรคในการทำงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
คุณสมบัติ :

- อายุ 30-45 ปี

- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสาบการณ์ในตำแหน่งรองผู้จัดการร้านค้า 1-2 ปีขึ้นไป

- เคยทำงานใน 7-11 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ปราการ  ดีรอด
เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-8482519
อีเมล : [email protected]


7. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC)

หน้าที่ :

- ตรวจสอบสินค้าตามรายการที่ระบุเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

- จัดทำรายงานสรุปปัญหาและสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

- ดูแลพื้นที่จัดเก็บและควบคุมสินคัาที่ต้องการแก้ไขงานกับช่างให้ทันตามกำหนดเวลา

คุณสมบัติ :

- วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรม หรือโลจิสติกส์

- สามารถออกแบบฟอร์มในการตรวจสอบสินค้าที่เหมาะสม

- เก็บข้อมูล วิเคราห์และพัฒนาได้

- มีประสบการณ์ ด้าน QC 1 ปีขึ้นไป

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ปราการ  ดีรอด
เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-8482519
อีเมล : [email protected]


8. ช่างบริการ (ประจำศูนย์มีนบุรี)

หน้าที่ :

- ดำเนินการติดตั้ง Auto equipment ตามแผนงานที่วางไว้

- ดำเนินการซ่อมแซม Auto equipment และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

- ตรวจสอบและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ที่ผ่านการติดตั้ง และซ่อมแซมแล้ว

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง และซ่อมแซม Auto equipment

คุณสมบัติ :

- เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป 

- การศึกษา ปวช - ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมอิเลคทรอนิค,แมคคาทรอนิค,ไฟฟ้า

- ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านช่างเทคนิค,ช่างซ่อมและติดตั้งลิฟท์ยกรถ, ระบบไฮโดรลิก, อุปกรณ์ออโต้

- สามารถปฏิบัติงานติดตั้งต่างจังหวัดได้

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ปราการ  ดีรอด
เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-8482519
อีเมล : [email protected]